Pozostało jeszcze

10

stojaków

Jak otrzymać nagrodę

Krok 1


Kup łącznie 5 opakowań ręczników papierowych Regina

(zakup nie musi być jednorazowy)

Krok 2


Zarejestruj dowód zakupu

TUTAJ

Krok 3


W prezencie otrzymasz elegancki stojak Regina

Weź udział - wypełnij formularz zgłoszeniowy

jednorazowo możesz załączyć maksymalnie 5 plików

dozwolone formaty to jpeg, png, pdf

wielkośc pojedynczego pliku nie może przekraczać 3MB

Produkty

Regina Najdłuższy Ręcznik

Regina Najdłuższy Ręcznik z nadrukiem

Regina Wish

Regina Premium

Regina Ręcznik Kuchenny

Regina Super Clean

Regina Expert

Regina Big One

Regina Blitz

Regulamin

Regulamin Promocji

"Promocja Kolekcja Regina 2018”

1. Organizator i czas trwania promocji

Organizatorem sprzedaży premiowej, zwanej dalej „Promocją”, jest RITF advnet Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Jabłonnie, adres: ul. Szkolna 164, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000263865, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł, reprezentowana przez Jakuba Wlazło – Prezesa Zarządu, posiadająca NIP - 524 258 55 44, zwana dalej „Organizatorem”.

na zlecenie

Sofidel Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Ciechanowie, adres: ul. Mleczarska 31, 06-400 Ciechanów, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000033166, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 168.400.000,00 zł, reprezentowanej przez Pana Tomasza Rewerelli posiadająca NIP – 525 215 08 59, zwanej dalej „Sofidel”.

1.2. Celem Promocji jest promocja marki Regina – ręcznik papierowy.

1.3. Promocja rozpoczyna się w dniu 1.05.2018 r. i trwać będzie do wyczerpania zapasów nagród w postaci Stojak na ręcznik papierowy Regina.

1.4. Informacja o wyczerpaniu zapasów i tym samym zakończeniu Promocji zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora www.kolekcjaregina.pl.

1.5. Promocja odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w Promocji

2.1. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.2. Zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.3. Posiada pełną zdolność do czynności Prawnych;

2.4. Nie jest pracownikiem, członkiem organu, ani też członkiem rodziny pracownika bądź członka organu Organizatora lub Sofidel, ani też jakiegokolwiek podmiotu zaangażowanego w jakikolwiek sposób w Promocję. Przez członków rodzin rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Od każdego Uczestnika Organizator ma prawo żądać złożenia oświadczenia co do istnienia podstaw do wyłączenia go z Promocji.

3. Zasady organizacji Promocji.

3.1. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:

3.2. Dokonać zakupu 5 opakowań produktów: Ręczników papierowych marki Regina – w dowolnych opakowaniach produktowych.

3.3. Zachować dowód zakupu (paragon, faktura vat). Zakup 5 opakowań dowolnych Ręczników papierowych marki Regina - uprawnia do odbioru jednej nagrody.

3.4. Dokonać Zgłoszenia udziału w Promocji, poprzez:

- przesłanie na adres email: zgloszenie@kolekcjaregina.pl

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: www.kolekcjaregina.pl

Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, numer telefonu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora promocji.

Zgłoszenie musi zawierać do wyboru: skany, zdjęcia (format jpg, wielkość do 3MB), kopie lub oryginały dowodów zakupu 5 opakowań produktu jak w pkt. 3.1.1.

Wzór zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej www.kolekcjaregina.pl , lub po przesłaniu maila pod adres info@kolekcjaregina.pl zostanie odesłany pocztą elektroniczną w postaci pliku pdf.

3.5. Każdy Uczestnik ma prawo przesłać Organizatorowi w czasie trwania Promocji dowolną ilość Zgłoszeń, przy czym każde Zgłoszenie traktowane jest oddzielnie i powinno spełniać wszystkie wymagania określone w pkt. 3.1. w szczególności zawierać paragony niewykorzystane w innych zgłoszeniach.

3.6. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w pkt. 3.1., lub zawierające nieczytelnie dane osobowe nie będą brały udziału w Promocji.

3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zniszczone, opóźnione lub zgubione, w tym z przyczyn leżących po stronie Poczty lub innego doręczyciela.

3.8. Administratorem danych osobowych w promocji jest RITF adv net Polska Sp. z o.o., zostają one jednorazowo wykorzystane w celu obsługi wysyłek promocji „Kolekcja Regina 2018”.

4. Nagrody i zasady ich przyznawania.

4.1. Nagrodami w Promocji są stojaki aluminiowe na ręcznik papierowy, z logotypem Regina.

4.2. Nagrody otrzyma pierwsze 2 000 (dwa tysiące ) Uczestników, których Zgłoszenia, potwierdzające zakup 5 dowolnych opakowań Ręczników papierowych marki Regina i spełniające wymagania określone w pkt. 3., zostaną dokonane w czasie trwania Promocji.

4.3. O terminie Zgłoszenia decyduje data wpływu Zgłoszenia, spełniającego wymagania określone w pkt. 3.4., do siedziby Organizatora.

4.4. Zgłoszenia przesłane Organizatorowi, spełniające wymagania określone w pkt. 3.4, zostaną wprowadzone do Bazy Zdobywców Nagród w kolejności zgodnej z datą i godziną ich wpływu do siedziby Organizatora.

4.5. Uczestnik może otrzymać Nagrodę za każde Zgłoszenie spełniające wymagania określone w pkt. 3.

4.6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4.7. Organizator może przed wydaniem Nagrody zażądać od Zgłaszającego dostarczenia dowodów zakupu w postaci oryginałów.

5. Odbiór Nagrody

5.1. Nagrody za Zgłoszenia dokonane zgodnie z pkt. 3.4. zostaną wysłane na adresy Zdobywców Nagród wskazane w Zgłoszeniach za pośrednictwem poczty kurierskiej.

6. Reklamacje i roszczenia.

6.1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

6.2. Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie w trybie korespondencji przesłanej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja - Promocja Kolekcja Regina 2018”, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Promocji, przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data stempla pocztowego. Reklamacja zgłoszona po tym terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

6.3. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis przyczyny reklamacji.

6.4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od jej otrzymania, przy czym okres ten może zostać przedłużony, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu.

6.5. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

6.6. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator powiadomi Uczestnika listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

6.7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Organizator poinformuje listem poleconym o trybie rozpatrzenia reklamacji.

7. Odpowiedzialność Organizatora

7.1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do wartości Nagrody.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Nagród.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

8.2. Treść Regulaminu w okresie trwania Konkursu będzie udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kolekcjaregina.pl

8.3. Uczestnicy wysyłając Organizatorowi Zgłoszenie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

8.4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej www.kolekcjaregina.pl.

8.5. Uczestnicy przystępując do Promocji poprzez wysłanie lub przekazanie Zgłoszenia Organizatorowi wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Promocji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas Promocji w rozumieniu tej ustawy jest RITF adv net Polska Sp. z o.o. .

Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Promocji oraz odebranie Nagrody, oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i do ich poprawiania. Uczestnik może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody.

Masz pytania - skontaktuj się z nami